SAINT LOUIS DU NORD FOUNDATION ING

Nan vi a chak moun dwe pote kontribisyon paw nan sosyete wap evolye a. Nou menm nou panse kreye SAINT LOUIS DU NORD FOUNDATION pou nou kapab ede ak ankadre timoun. Malrgre travay la difisil nap avanse nan mezi nou kapab, se sak fè nap bezwen èd chak moun ki gen volonte pou ede timoun aprann e grandi byen nan sosyete a.

https://www.facebook.com/2207851172822257/photos/pcb.2261991104074930/2261989854075055/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAB2etpH40Alz53XZSGxhFIm3yVg3kwaGJh0CtAkg6gNz8CyJ4b2FNoaHGdIgue5tq0IE4FPhm1U0QD&__xts__%5B0%5D=68.ARBPttudT8pGFn0Le50LomBOMggfJXOja3YkW9C5R1TmssR9YkpC_6GR8TfaQWw4h35j65Z_xECIdqFs25UOMrDLA-X78LtCsRQ2ZWeVt7deIWk1LSh1GqpbbakFFrbgYty4jcU9D_CGBu2ZDG8xZ6GtZTv_s9BvHS9ARtuEHAnm5LSgywqP33iqCKF8ufFlxOvz6KLg4Ojox1OwTA2HKzJTcSEd3by6XQBuqUPFDqGVZo14izY3VP087g9DZpT-4UheM9ywbq-R0-NAEuDU3FKZoZV43Pw47C84USsjRjV-z0q8E9eBw-UxvxmwfajA0isBdGjB9qNGVm7mHCKQr9VPaLDj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button